Ομαδική Ασφάλιση Εργαζομένων

Επειδή το ανθρώπινο δυναμικό κάθε επιχείρησης αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για αυτό και η ομαδική ασφάλιση εργαζομένων αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ενδιαφέροντος μιας επιχείρησης προς αυτό.

Τα πλεονεκτήματα των Ομαδικών Ασφαλίσεων

Μερικά από τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα των ομαδικών ασφαλίσεων είναι:

Βελτιώνουν τις σχέσεις Διοίκησης – Εργαζομένων.

Προσελκύουν και συγκρατούν τους αξιόλογους εργαζομένους στην επιχείρηση.

Αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.

Υγιείς εργαζόμενοι είναι ότι πολυτιμότερο διαθέτει μια επιχείρηση.

Συμβάλλουν στην ταχύτερη αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών.

Σας καλύπτουν στις περιπτώσεις που πρέπει να βοηθήσετε την οικογένεια ενός εργαζομένου που απεβίωσε ή τον ίδιο σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας.

Είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της δικής σας επιχειρήσεως.

Μπορούν να προσφέρουν ευρύτερες καλύψεις σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων όπως για παράδειγμα στα Στελέχη και τους Διευθυντές.

Τα ασφάλιστρα που πληρώνει η επιχείρηση φοροαπαλλάσονται μέχρι 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

 

Ομαδικά Προγράμματα Ζωής, Ατυχημάτων, Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψεως

Ασφάλιση Ζωής (απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία).

Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια.

Ασφάλισης Ατυχημάτων ( Θάνατος, Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα).

Ασφάλιση προσωρινής ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα.

Νοσοκομειακό Επίδομα.

Κάλυψη Εξόδων για Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη.

Κάλυψη Εξόδων για Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα.

Παροχές Μητρότητας.

Χειρουργικό Επίδομα

Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών.

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά

 

Τα προγράμματα αυτά δημιουργούνται σύμφωνα με τις ανάγκες και τη φιλοσοφία κάθε επιχειρήσεως, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για εφάπαξ παροχή ή συνταξιοδότηση σε κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να προσφέρουν οικονομική εξασφάλιση στον ασφαλισμένο κατά την αποχώρησή του από το πρόγραμμα (πρόωρη ή πλήρης συνταξιοδότηση), ή στους δικαιούχους του σε περίπτωση απώλειας της ζωής του. Οι ελλείψεις της Κοινωνικής Ασφαλίσεως και η μείωση του εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση, εντείνουν την αναγκαιότητα της υλοποιήσεως ενός τέτοιου προγράμματος.