Ασφάλιση Κτηρίων και Περιουσιακών Στοιχείων

Η ασφάλεια κτηρίων και περιουσιακών στοιχείων απευθύνεται σε όσους έχουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις είτε είναι ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές και σε όλους όσους αντλούν εισοδήματα από τον προς ασφάλιση χώρο. Πολλές φορές αυτή επηρεάζεται ανεπανόρθωτα από ζημιές που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με το κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η ασφάλεια επιχειρήσεων ποικίλει και είναι ανάλογη την δραστηριότητα της εκάστοτε επιχείρησης.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιλαμβάνουν τκαλύψεις για τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης, παρέχοντας τους προστασία από πιθανούς κινδύνους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις βασικότερες καλύψεις:

Απώλειας Κερδών

Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα

Κακόβουλες Ενέργειες

Πολιτικές Ταραχές

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Κλοπή

Ληστεία

Σεισμός και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού

Καθίζηση, κατολίσθηση

Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων